Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal Yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının Anayasal güvence altında korunmasını sağlamaktadır.

Av. Sibel YILMAZ hukuk bürosu, gayrimenkul hukuku alanında verdiği hizmetlerin başında çok mirasçılı taşınmazlardan doğan çekişmeler gelmektedir. Ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil, tasarrufun iptali ile hukuki statü değiştiren taşınmazların hukuksal ihtilaflarının çözümü, gayrimenkul hukuku alanında konusunda uzman avukatlarımız tarafından verilen diğer hizmetlerdir.

Gayrimenkul hukuku alanındaki hizmetlerden bazıları:

* Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
* Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
* Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
* Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
* İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
* Önalım (Şufa) davası,
* Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
* Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
* Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
* Hukuki danışmanlık.